Gwarancji ECTACOINC.PL - Tłumacze Elektroniczne Anobic

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Gwarancji ECTACOINC.PL

 

Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego

lub zadzwoń: tel. 513 553 665

 
 

Informacje o terminach i warunkach gwarancji produktów ECTACO


Sklep internetowy ectacoinc.pl jest własnością ECTACO Ceska s.r.o., wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, plik 61991

Dane adresowe / kontaktowe:
ECTACO Ceska s.r.o., ul . V Polich 8, 140 00 Prague, CR, NIP: CZ25696131, 
tel: (+48) 513 553 665.
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@ectacoinc.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 513 553 665.

Regulamin dokonywania zakupów.

Definicje, Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ctacoinc.pl;
Sklep - serwis internetowy dostępny pod ectacoinc.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Produkty - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą ECTACO Ceska s.r.o. a Klientem, zawierana zwykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Zwroty i reklamacje

1 Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Konsument powinien odesłać zwracany towar w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (poinformowaniu o zwrocie towaru). (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 34) Informacja o zwrocie towaru może być zgłoszona na adres info@ectacoinc.pl lub telefonicznie pod nr. (+48) 513 553 665.
3. Kompletny towar w nienanaruszonym stanie należy przesłać na poniższy adres (najlepiej listem poleconym priorytetowym): ECTACO CR, V Polich 8, 140 00, Prague, Czech Republic. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Konsument.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zwracanego towaru będącego wynikiem korzystania z niej przez Konsumenta w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6. W przypadku zakupu treści cyfrowych niedostarczanych na trwałym nośniku, jak doładowania dla produktów Ectaco, Klient wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie usługi (SD karty, mikroSD karty...) i traci prawo do odstąpienia od umowy 
7. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  info@ectacoinc.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zawartość paczki powinna zostać sprawdzona w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub niezgodności zawartości z zamówieniem należy zgłosić to kurierowi w celu sporządzenia protokołu szkody. Podpisany protokół ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
9. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją.
10. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem, konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi lub zużycia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych modyfikacją urządzenia lub oprogramowania, wypadkiem ani uszkodzeń mechanicznych takich jak zalanie, zgniecenie, upadek, rozbicie ekranu.
11. Roszczenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w okresie 14 dni od otrzymania uszkodzonego sprzętu. Sprzęt wysłany do reklamacji, a nie odebrany w ciągu 1 roku zostanie zutylizowany.
12. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Warunki gwarancji.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy ECTACO, a wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez Autoryzowane Punkty Serwisowe. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Gwarancją nie są objęte:

1. Uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;
• uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
2. Funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem telefonu.
3. Okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);
4. Usunięcie lub instalacja produktu; czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne (np. głowic oraz układów optyki);
5. Niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Samsung;
6. Wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
7, Nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;
8. Uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych;
9. Przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
10. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu, poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi;
11. Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów;
12. Wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.

Okres przechowywania towarów wysłany do naprawy lub kontroli technicznej. 

Po informowaniu (E-mail lub telefonicznie) klienta w sprawie statusu wysyłanego towaru: 

  • Darmowe składowanie jest 1 miesiąc (30 dni). Pierwszy dzień składowania towaru uważa się datę otrzymania towaru w naszej firmie. 
  • Koszt utrzymania towaru w magazynie naszej firmy w drugim i trzecim miesiącu kosztuje 23 zł za dzień składowania. 
  • Po upływie trzech miesiący przechowywania spółka uważa wysłany towar za nieodebrany, i musze być utylizowany na koszt firmy.

______________________________________________________________________________________________
Tłumacz Anobic 6000 Multi
 
Dostawa
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego